PROFESJONALNIAUTORZY

Nasz zespół tworzą autorzy z wykształceniem wyższym z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu dokumentów specjalistycznych.

DOTRZYMYWANIE TERMINÓW

Dokumenty oddajemy zawsze w uzgodnionych terminach, przy czym oferujemy możliwość ekspresowego przygotowania dokumentów.

100% ORYGINALNOŚĆ

Wszystkie dokumenty są przygotowywane jako oryginał na podstawie wymagań klienta – żadnych plagiatów.

OFERTA CENOWA DO 24 GODZ.

Do 24 godz. przydzielimy autora, ktory oceni indywidualne wymagania klienta i wyślemy ofertę cenową.

Ogólne warunki handlowe

Poniższe ogólne warunki handlowe są ważne i obowiązujące od dnia 01.02.2017.

 

Przepisy wprowadzające

 

 

 

Poniższe Ogólne warunki handlowe (dalej tylko „OWH“) są obowiązujące dla stron umownych wszystkich umów o dzieło zawartych za pośrednictwem lub w bezpośrednim związku z internetową prezentacją strony podklady.sk pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i są nierozdzielną częścią każdej umowy o dzieło. W przypadku niezaakceptowania obowiązujących OWH lub w przypadku ich zaakceptowania z zastrzeżeniami, nie dochodzi do zawarcia umowy o dzieło.

Umowa o dzieło staje się ważną i obowiązującą:

w przypadku potwierdzenia (akceptacji) niezobowiązującego elektronicznego zamówienia zamawiającego przez wykonawcę zgodnie z artykułem II. pkt 4. OWH lub

w przypadku podpisania pisemnie przygotowanej umowy o dzieło,

 

zarówno

 

w przypadku przypisania opłaty za ustaloną cenę dzieła lub części ceny dzieła (raty według ustalonego systemu spłat) od zamawiającego na rachunek bankowy wykonawcy podany w potwierdzeniu niezobowiązującego zamówienia elektronicznego lub w pisemnie przygotowanej umowie o dzieło lub

w przypadku opłacenia ustalonej ceny dzieła lub części ceny dzieła przez zamawiającego wykonawcy w gotówce zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi,

 

na podstawie czego powstaje obowiązujące zamówienie (dalej tylko “Obowiązujące zamówienie”) (dalej tylko “Umowa o dzieło”).

 

Przez zamawiającego do celów umowy o dzieło rozumie się osobę fizyczną, która wypełni niezobowiązujące zamówienie na stronie internetowej podklady.sk oraz uiści ustaloną cenę dzieła lub część ceny dzieła (ratę).

 

 

 

Dzieło

 

 

 

Dziełem jest:

  1. a) udzielanie porad przy wyszukiwaniu informacji i przygotowywaniu informacji, które służą jako dokumenty do przygotowania prac specjalistycznych do szkół średnich, do szkół wyższych i prac absolwenckich, artykułów PR, prezentacji i innych zdań.
  2. b) udzielanie porad w zakresie korekt językowych, korekt specjalistycznych, formatowania tekstów, wyszukiwania specjalistycznych informacji, researchy, przy tworzeniu kwestionariuszy.
  3. c) dostarczanie systematycznie podzielonego zestawu dokumentów – tekstów specjalistycznych w formie elektronicznej, przeznaczonych do dalszego przygotowania i celów badawczych, głównie jako dokumenty lub sugestie, spełniających wszystkie wymogi zgodnie z Obowiązującym zamówieniem, jak też wymogi co do poziomu ich fachowości.
  4. d) przygotowanie określonego typu specjalistycznej pracy pisemnej przygotowanej do dalszego opracowania i celów badawczych.

 

Chodzi o dzieło na zamówienie. Wykonawca udziela zgody na jego użycie wyłącznie zamawiającemu.

Dzieła dostarczonego przez wykonawcę zamawiającemu nie można samodzielnie użyć w myśl odpowiednich przepisów prawnych w tym przepisów wewnętrznych instytucji publicznych i jest tylko dokumentem do dalszego opracowania i użycia przez zamawiającego.

Wykonawca jednoznacznie powiadamia zamawiającego, że dokumenty, które są mu dostarczane w formie dzieła, nie mogą być prezentowane bez dalszego opracowania jako dzieło własne zamawiającego. Wymienionym działaniem zamawiający naruszałby swoje obowiązki, które wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i/lub przepisów wewnętrznych instytucji publicznych i innych. Wykonawca dostarcza zamówione dzieło zamawiającemu z powodu zaoferowania większej ilości informacji do wybranego tematu w celu pogłębienia jego wiedzy i umiejętności w konkretnej problematyce.

 

Niezobowiązujące zamówienie jest propozycją Umowy o dzieło. Za niezobowiązujące zamówienie uważa się wypełnienie wzoru elektronicznego zamówienia za pośrednictwem portalu podklady.sk i jej elektroniczne wysłanie. Adres e-mail zamawiającego to adres podany w niezobowiązującym zamówieniu.

Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć wykonanie dzieła na koszt własny na mocy Umowy o dzieło i według jej postanowień.

Najpóźniej do 24 godzin po przyjęciu niezobowiązującego zamówienia wykonawca lub osoba trzecia (autor) upoważniona przez wykonawcę zgodnie z punktem 8. tego artykułu OWH skontaktuje się z zamawiającym, zweryfikuje zamówienie, indywidualne wymagania zamawiającego co do dzieła i instrukcje zamawiającego, potwierdzi termin oddania dzieła ewentualnie harmonogram oddania poszczególnych części dzieła zależnie od zakresu i stopnia trudności wykonania dzieła i wyśle mu ofertę cenową dzieła i sposób uiszczenia opłaty. W przypadku zgody zamawiającego wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail wykonawcy, wykonawca potwierdzi pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego niezobowiązujące zamówienie. Przez potwierdzenie niezobowiązującego zamówienia, jak również przez przypisanie kwoty ustalonej ceny dzieła lub części dzieła (raty) według potwierdzonej oferty cenowej na rachunek bankowy wykonawcy lub poprzez zapłatę w gotówce przez zamawiającego, Umowa o dzieło jest uznawana za zawartą, ważną i obowiązującą.

Zamawiający ma prawo anulować niezobowiązujące zamówienie bez opłaty, a to najpóźniej do momentu otrzymania elektronicznego potwierdzenia niezobowiązującego zamówienia od wykonawcy. W przypadku anulowania niezobowiązującego zamówienia przez zamawiającego po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia niezobowiązującego zamówienia od wykonawcy, z powodów, za które wykonawca nie odpowiada, jednak jeszcze przed opłaceniem ustalonej kwoty dzieła lub części dzieła według potwierdzonej przez zamawiającego oferty cenowej, zamawiający uiści na rachunek bankowy wykonawcy opłatę 460 zł . W przypadku anulowania Zobowiązującego zamówienia przez zamawiającego odpowiednio w przypadku odstąpienia od Umowy o dzieło, z powodów, za które wykonawca nie odpowiada lub z jakiegokolwiek innego powodu lub bez powodu ze strony zamawiającego, zamawiający uiści na rachunek bankowy wykonawcy proporcjonalną część ceny dzieła, tzn. cenę, która przypada na prace już wykonane, ewentualnie prace oddane według harmonogramu omówionego w punkcie 4 tego artykułu OWH, i poniesione przez wykonawcę koszty. W przypadku, gdy część ceny dzieła została przez zamawiającego opłacona przed odstąpieniem od Umowy o dzieło, dojdzie do jej wliczenia do żądania wykonawcy o opłacenie proporcjonalnej części ceny dzieła. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy o dzieło wtedy, gdy jest oczywiste, że dzieło nie będzie gotowe na czas lub nie będzie wykonane prawidłowo, i jeśli wykonawca nie naprawi tego w zaproponowanym rozsądnym terminie. W przypadku, gdy zamawiający nie zapłaci za dalszą część dzieła zgodnie z umową o ratalnym systemie opłacania ceny dzieła między stronami umowy, znosi to Obowiązujące zamówienie w zakresie nieopłaconej części dzieła i ze skutkiem natychmiastowym dochodzi w ten sposób do zakończenia Umowy o dzieło, przy czym jednak wykonawcy pozostaje prawo do ubiegania się o uiszczenie opłaty za proporcjonalną część ceny dzieła, tzn. ceny, która przypada na prace już wykonane, ewentualnie prace oddane według harmonogramu omówionego w punkcie 4 tego artykułu OWH, i poniesione przez wykonawcę koszty. W przypadku, gdy część ceny dzieła została przez zamawiającego opłacona przed takim zakończeniem Umowy o dzieło, dojdzie do jej wliczenia do żądania wykonawcy o opłacenie proporcjonalnej części ceny dzieła.

Wykonawca zastrzega sobie prawo nie kontynuować przygotowywania dzieła, odpowiednio odstąpić od Umowy o dzieło lub zmienić cenę za dzieło, jeżeli zamawiający swoim nieuzasadnionym działaniem opóźnia przygotowanie dzieła w ustalonym terminie. Równocześnie wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy o dzieło, w przypadku, gdy zamawiający nie zapewni odpowiedniej pomocy, a to głównie biorąc pod uwagę rodzaj dzieła, zakres dzieła lub termin oddania. Dla uniknięcia wątpliwości za odpowiednią pomoc nie uważa się nieuzasadnionego opóźnienia w udzieleniu wymaganych informacji wykonawcy, tak jak również opóźnione opłacenie ustalonej ceny za dzieło lub jej części. W przypadku takich opcji odstąpienia wykonawcy od Umowy o dzieło, zamawiający jest zobowiązany opłacić na rzecz wykonawcy sumę przypadającą na wykonaną pracę zgodnie z oryginalnie potwierdzoną ofertą cenową i powstałe koszty. Wykonawca ma również prawo do odstąpienia od Umowy o dzieło kiedykolwiek, jednak w takim przypadku ma obowiązek zwrócić zamawiającemu opłaconą już przez niego cenę części dzieła, która odpowiada nieoddanej części dzieła.

Zamówienie, jego potwierdzenie lub anulowanie, jak też inna korespondencja i komunikacja między stronami umowy przebiega wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną (e-mail), jeżeli strony umowy nie ustalą inaczej.

Wykonawca ma prawo powierzyć przygotowanie dzieła osobie trzeciej (autorowi), przy czym jednak odpowiada za przygotowanie dzieła tak, jakby przygotowywał je sam. Jednocześnie gwarantuje możliwość swobodnego używania i opracowania dzieła przez zamawiającego, użycie dzieła przez zamawiającego w nieograniczonym zakresie i kiedykolwiek w przyszłości, przy czym wykonawca nie sam jest uprawniony do używania dzieła ani do udzielenia zgody na jego używanie innej osobie. W przypadku powierzenia przygotowania dzieła osobie trzeciej, wykonawca udostępni zamawiającemu jej adres e-mail w potwierdzeniu niezobowiązującego zamówienia w celu ich wzajemnej komunikacji dotyczącej strony zawartości dzieła, ewentualnych uzasadnionych komentarzy, uzupełniania i modyfikowania dzieła przez zamawiającego podczas przygotowywania dzieła (jednak w takim zakresie, aby nie został zagrożony termin oddania dzieła). Osoba trzecia komunikuje się z zamawiającym za pomocą e-maili. Zamawiający ma obowiązek zapewnić osobie trzeciej i wykonawcy każdą potrzebną pomoc przy przygotowywaniu dzieła. E-maile osoby trzeciej i zamawiającego są w interesie dotrzymania poziomu jakości dzieła kontrolowane przez wykonawcę z czym zgadza się zamawiający. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy karę umowną w wysokości 1380 zł w przypadku, jeżeli spróbuje w bezpośredniej komunikacji z osoba trzecią obejść wykonawcę, a to w związku z niezobowiązującym zamówieniem, Zobowiązującym zamówieniem, odpowiednio Umową o dzieło lub jakimkolwiek innym, choćby niepotwierdzonym i potencjalnym zamówieniem.

Dzieło uważa się za oddane przez wykonawcę zamawiającemu po jego wysłaniu pocztą elektroniczną na adres e-mail zamawiającego podany w Obowiązującym zamówieniu w formie elektronicznej, a to w formacie Microsoft Word (*.DOC) lub Adobe Acrobat (*.PDF) lub w innym uzgodnionym formacie i po potwierdzeniu otrzymania dzieła przez zamawiającego na adres e-mail wykonawcy. W przypadku zamówienia wykonania dzieła w formatach (*.RTF, *.TXT, itp.) wykonawca nie ręczy za formalną stronę dzieła. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, dzieło uważa się za oddane w formacie: Times New Roman, rozmiar czcionki 12, interlinia 1,5.

Kompletnym i terminowym przekazaniem dzieła i opłaceniem ceny dzieła przechodzi z wykonawcy na zamawiającego prawo własności do materialnie przekazanego wyniku działania, odpowiednio do rzeczy, za pośrednictwem której dzieło jest przygotowane, jak również ryzyko jej uszkodzenia.

Jeżeli zamawiający po odebraniu dzieła zdecyduje się edytować, zmienić lub w jakikolwiek inny sposób zmienić dzieło poza zakresem Zobowiązującego zamówienia wytworzonego przed uiszczeniem pierwszej raty ceny dzieła, jest to nowe zamówienie.

 

 

 

III. Cena dzieła

 

 

Cena dzieła podana w cenniku na portalu www.pracestudenckie.pl nie jest dla wykonawcy zobowiązująca, ma jedynie charakter orientacyjny. Cenę dzieła proponuje wykonawca na podstawie informacji i dokumentów wysłanych przez zamawiającego przed zawarciem Obowiązującego zamówienia i określa się wyłącznie poprzez negocjacje jako cena umowna określona dla każdego przypadku osobno, biorąc pod uwagę charakter, rodzaj, szczególną specyfikę dzieła, termin przygotowania i oddania dzieła, wymagania czasowe, stopień trudności przygotowania i poziomu treściowego dzieła oraz inne czynniki i okoliczności wpływające i warunkujące przedmiot działania według niniejszych OWH. Zamawiający może skorzystać z systemu spłacania ratalnego ceny dzieła, ale tylko dla zamówień o wartości 450,- zł i więcej, przy czym system spłat musi zostać uzgodniony przez obydwie strony umowy.

Zamawiający ma prawo wynegocjować stałą cenę za dzieło przed zawarciem Umowy o dzieło z wykonawcą na podstawie indywidualnych negocjacji i komunikacji. Cena ta zostanie następnie zawarta w potwierdzeniu zamówienia przez obydwie strony umowy, czyli w Obowiązującym zamówieniu. Zarówno zamawiający zatwierdza cenę dzieła opłacając część ceny dzieła zatwierdzonej w potwierdzonej ofercie cenowej. Zamawiający i wykonawca uzgodnią indywidualnie sposób opłacenia dzieła, termin płatności ceny dzieła i harmonogram oddania dzieła. Jako dzień opłaty rozumie się dzień przypisania sumy na określony rachunek wykonawcy lub dzień wydania dokumentu o opłacie w gotówce. Przy każdej opłacie zamawiający jest zobowiązany umieścić identyfikacyjny symbol zmienny = numer swojej Umowy o dzieło/numer Obowiązującego zamówienia. Jeżeli wykonawca w Obowiązującym zamówieniu nie ręczy inaczej, cenę dzieła uiszcza się zawsze bezgotówkowo na określony rachunek bankowy wykonawcy.

Wykonawca nie ma obowiązku oferować zamawiającemu listy czynników uwzględnionych przy ustalaniu ceny dzieła. Cena dzieła o takim samym zakresie może się różnić w poszczególnych przypadkach w zależności od różnych czynników według punktu 1 tego artykułu OWH.

 

 

 

IV.

Odpowiedzialność za błędy, reklamacja

 

 

Dzieło jest oryginalne, przy czym opiera się przede wszystkim na podanych przez zamawiającego warunkach i udostępnionych przez niego źródłach. Nie jest to plagiat. Przygotowane dzieło jest dziełem autentycznym, oryginalnym, nienaruszającym żadnych praw autorskich ani innych praw osób trzecich.

Dzieło ma błędy, jeżeli nie spełnia warunków i wyniku określonego w Obowiązującym zamówieniu, za te Błędy odpowiada wykonawca. Błędem dzieła jest głównie formalna lub treściowa niezgodność z Obowiązującym zamówieniem lub jeżeli dzieło nie ma niezbędnego poziomu profesjonalności.

Wykonawca odpowiada za błędy, które dzieło ma w momencie jego oddania i za błędy dzieła powstałe po tym czasie, jeżeli zostały spowodowane naruszeniem jego obowiązków.

Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa o odpowiedzialności za błędy - reklamacji bez zbędnej zwłoki po ich zauważeniu, najpóźniej do 10 dni od dnia oddania dzieła, przy czym w reklamacji ma obowiązek zawrzeć całkowitą specyfikację zauważonych błędów. Zamawiający ma prawo skorzystać z odpowiedzialności wykonawcy za błędy w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres e-mail wykonawcy podany na stronie internetowej podklady.sk lub pisemnie na adres wykonawcy podany w niniejszych OWH.

Wykonawca powinien najpóźniej do 30 dni od przyjęcia reklamacji zweryfikować otrzymaną reklamację i oznajmić zamawiającemu sposób jej załatwienia.

Jeżeli wykonawca uzna reklamację za uzasadnioną, usunie możliwe błędy bez zbędnej zwłoki w rozsądnym terminie uzgodnionym przez strony umowne lub zaoferuje rozsądną zniżkę od ceny dzieła, a to według decyzji zamawiającego. W przypadku, gdy nie ma możliwości usunięcia błędu, wykonawca uzgodni z zamawiającym realizację zastępczą lub zwróci opłaconą cenę dzieła. Jeżeli reklamacja jest nieuzasadniona lub nieweryfikowalna, wykonawca ją odrzuci.

Administrator jest zobowiązany prowadzić ewidencję reklamacji. Ewidencja reklamacji musi zawierać dane o dacie i sposobie zgłoszenia reklamacji, dacie i sposobie załatwienia reklamacji i numer porządkowy dokumentu o zgłoszeniu reklamacji. 

 

 

 

V.

Postanowienia uzupełniające

 

 

Wszystkie fakty handlowego, produkcyjnego czy technicznego charakteru związane z działalnością wykonawcy są uważane za tajemnicę handlową i zamawiający ma obowiązek zachować je w tajemnicy.

Strony umowy zobowiązują się zachować w tajemnicy wszystkie dane, fakty i informacje, które sobie udostępniły przed zawarciem Umowy o dzieło, podczas jej zawierania i w związku z Umową o dzieło, zwłaszcza, ale nie tylko w stosunku do konkurencji wykonawcy. Strony umowy zobowiązują się takich informacji nie upubliczniać, nie udostępniać ani nie używać w inny sposób na potrzeby osób trzecich (z wyjątkiem osób trzecich upoważnionych przez wykonawcę do przygotowania dzieła) bez pisemnej zgody drugiej strony. Tajemnicę strony są zobowiązane zachować również po zaniku Umowy o dzieło. Za naruszenie tego obowiązku naruszająca strona umowy jest zobowiązana zapłacić drugiej stronie umowy karę umowną 4300,- zł, przy czym prawo do wynagrodzenia szkody pozostaje zachowane.

Zamawiający nie ma obowiązku podać w niezobowiązującym zamówieniu żadnych osobistych danych (np. imię, nazwisko, adres). Za dane osobiste nie uważa się adresu e-mail zamawiającego i numeru telefonu. Wykonawca zobowiązuje się, że osobiste dane zamawiającego, w przypadku, gdy zostaną udostępnione, nie zostaną udostępnione osobie trzeciej i będą używane wyłącznie na potrzeby wykonawcy. Osobiste dane zamawiającego są traktowane jako ściśle poufne i wykonawca zobowiązuje się chronić je przed nadużyciem i będzie postępować zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Zamawiający wysyłając niezobowiązujące zamówienie lub podpisując pisemnie przygotowaną Umowę o dzieło udziela wykonawcy (administratorowi według osobnych przepisów) zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych zgody na zarządzanie nimi i ich przetwarzanie w niezbędnym określonym przepisami prawnymi zakresie, wyłącznie do celów Umowy o dzieło. Zgodę tę, możliwą do odwołania w każdej chwili, wyraża się na okres nieokreślony.

Zamawiający ma obowiązek respektować i dotrzymywać praw właściwych dla poszczególnych dzieł i nie rozpowszechniać ich dalej z wyjątkiem przypadków uprawnionych osobnymi przepisami – głównie ustawa nr 185/2015 Dz.U. Ustawa o prawie autorskim obowiązująca na terenie Republiki Słowackiej.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za całkowite lub częściowe niespełnienie swoich obowiązków wynikających z Umowy o dzieło w wyniku zdarzeń wyjątkowych, które nie mogły zostać przewidziane lub nie można było ich uniknąć (vis major) – zwłaszcza klęski żywiołowe, operacje wojenne, zamieszki społeczne, eksplozje, pożary lub okoliczności pojawiające się niezależnie od woli stron, mimo kontroli stron. Strona dotknięta takim zdarzeniem ma obowiązek bezzwłocznie poinformować drugą stronę o tym fakcie. W przypadku, gdy zdarzenie vis major trwa dłużej niż sześćdziesiąt (60) następujących po sobie dni kalendarzowych, każda ze stron umowy ma prawo odstąpienia od Umowy o dzieło ze skutkiem w momencie doręczenia takiego oznajmienia drugiej stronie, bez jakiegokolwiek prawa lub obowiązku wynagrodzenia szkody wywołanej tym zdarzeniem.

Zawierając Umowę o dzieło zamawiający deklaruje, że dzieło dostarczone przez wykonawcę będzie służyło wyłącznie na potrzeby własnego kształcenia, jako inspiracja lub punkt wyjścia dla zamawiającego.

Zawierając Umowę o dzieło zamawiający deklaruje, że zapoznał się dokładnie z OWH, rozumie wszystkie ich punkty i zgadza się z ich treścią.

 

 

VI.

Postanowienia końcowe

 

Jeżeli z przepisów prawnych nie wynika lub nie zostało uzgodnione inaczej, wzajemne stosunki między uczestnikami regulowane są przez odpowiednie przepisy ustawy nr 185/2015 Dz.U. Ustawa o prawie autorskim, ustawy nr 40/1964 Kodeks Cywilny i ustawa nr 513/1991 Kodeks Cywilny obowiązujące na terenie Republiki Słowackiej.

Ewentualne wzajemne spory strony umowne zobowiązują się rozwiązać najpierw drogą polubowną. W przypadku, gdy spory nie zostaną rozwiązane polubownie, zostaną rozwiązane w sądzie powszechnym Republiki Słowackiej.

Zamawiającego obowiązują takie OWH, które były ważne i obowiązujące w momencie, kiedy stała się ważną i obowiązującą Umowa o dzieło.

OWH są ważne i obowiązujące od dnia ich upublicznienia na stronie internetowej www.pracestudenckie.pl.